December s reprodukčnou medicínou
9.12. a 16.12.2021
vždy od 19:30

Ľubica Horňáková

MVDr.Ľubica Horňáková, PhD. 

Po úspešnom ukončení štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach nastúpila na katedru pôrodníctva,gynekológie a andrológie. Už počas štúdia jej najväčším záujmom bolo veterinárne pôrodníctvo, gynekológia a andrológia. V roku 2018 obhájila dizertačnú prácu zameranú na štúdium kryptorchidizmu u psov v štúdijnom odbore Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. Od roku 2008 pôsobí na klinike malých zvierat ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na reprodukciu psov a mačiek. Je garantkou predmetov Reprodukcia malých zvierat v štúdijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a kynológia.

Od roku 2018 je členkou štátnicovej komisie choroby malých zvierat v slovenskom aj zahraničnom štúdiu. Je školiteľkou viac než 20 diplomových prác a školiteľ špecialista dizertačnej práce. Okrem pedagogickej činnosti zastrešuje aj reprodukciu psov a mačiek v univerzitnej veterinárnej nemocnici UVLF pričom kladie dôraz na získavanie praktických zručností z oblasti reprodukcie študentami.

Od roku 2016 je členkou ESDAR (European Society for Domestic Animal Reproduction)  a EVSSAR (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction). Publikuje vedecké články v mnohých domácich i zahraničných časopisoch s viac než 180 príspevkami. Svojimi príspevkami sa aktívne zúčastňuje na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách.

Vzdelanie a príprava

1994-2000
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Odbor.všeobecné veterinárske lekárstvo, Komenského 73, Košice 041 81

2000-doteraz
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitná veterinárna nemocnica- Oddelenie chirurgie, ortopédie, RTG a reprodukcie
Pozícia: vedecko-pedagogický pracovník (veteinárne pôrodníctvo, gynekológia a andrológia)

2013-2018
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Doktorandké štúdium, štúdijný odbor 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

2018
Obhájená dizertačná práca- Štúdium kryptorchidizmu u psov

2016-doteraz
Člen ESDAR

2016-doteraz
Člen EVVSAR